SYSTEMY MONITORINGU NIE SPALONEGO WĘGLA W POPIELE

Firma EST współpracując z firmą KWANT Sp. z o.o. producentem specjalistycznej aparatury dostarczają systemy ciągłego pomiaru (monitorowanie) ilości niespalonego węgla w popiele lotnym z kotłów energetycznych.

Analizator niespalonego węgla w popiołach lotnych AWP4

Próbka pobierana jest automatycznie bezpośrednio z kanału spalin. W analizatorze dokonywany jest pomiar udziału masowego węgla w próbce popiołu lotnego w oparciu o analizę parametrów fali elektromagnetycznej w głowicy pomiarowej, w której na czas pomiaru umieszczona jest próbka badanego popiołu. Pomiar kolejnych próbek przebiega cyklicznie. Czas cyklu pomiarowego wynosi od 2 do 5 minut. Nad całością procesu pomiarowego nadzór sprawuje sterownik PLC.

Dla zwiększenia komfortu pracy i zminimalizowania czasu obsługi analizator wyposażony jest w pneumatyczny system automatycznego poboru próbki popiołu służący do dokonywania pomiarów sprawdzających dokładność analizatora. Próbka popiołu w trakcie pomiarów sprawdzających jest automatycznie przesyłana z komory pomiarowej analizatora do naczynia na popiół - obsługa sprowadza się do wymiany naczynia z próbką na naczynie puste.

Analizator niespalonego węgla w popiołach lotnych AWP

Podstawą wyznaczenia udziału wagowego węgla w popiele jest pomiar natężenia promieniowania podczerwonego rozproszonego od próbki popiołu. Pomiar reflektometryczny tej samej próbki popiołu dokonywany jest kilkakrotnie, za każdym razem po fluidyzacyjnym mieszaniu popiołu w komorze pomiarowej strumieniem powietrza. Procedura taka pozwala dokonać pomiaru przy różnym ułożeniu się próbki na płytce pomiarowej, a ponieważ struktura popiołu jest niejednorodna tak pod względem składu chemicznego jak i granulacji - metoda ta zwiększa dokładność pomiaru, co jest nowością w tego typu analizatorach na skalę światową.

Po zakończeniu cyklu pomiarowego zbadana próbka popiołu jest usuwana sprężonym powietrzem ze stanowiska pomiarowego i rozpoczyna się nowy cykl pomiarowy. Pomiar kolejnych próbek przebiega cyklicznie i zawiera się w przedziale 3 - 5 minut. Zespól nadzorczy zapewnia automatyczny cykl pracy analizatora. W czasie pracy na ekranie systemu nadzorczego wyświetlana jest informacja o bieżącej pracy systemu, czasach i wynikach ostatnich pomiarów, a także wyświetlane są odpowiednie komunikaty. Analizator instalowany jest na kanałach spalin za podgrzewaczem powietrza.

Oprócz wymienionego systemu monitoringu nie spalonego węgla w popiele firma EST i firma KWANT oferują:

 • System APF do monitoringu przepływu cząstek stałych transportowanych pneumatycznie
  Kontrola i automatyczny dobór parametrów przepływu cząstek stałych substancji transportowanych pneumatycznie jest istotnym elementem procesów technologicznych w wielu gałęziach przemysłu: energetycznym, cementowym, chemicznym, spożywczym, farmakologicznym i innych. Metoda pomiaru stężenia cząstek stałych w ośrodku gazowym oparta jest na pomiarze częstotliwości granicznej fali elektromagnetycznej we wnętrzu kanału przepływowego. Pomiar prędkości cząstek realizowany jest w oparciu o analizę funkcji korelacji sygnałów tryboelektrycznych przesyłanych z dwóch sond zanurzonych w przepływie.
 • Automatyczny próbnik popiołu APP
  Automatyczny próbnik popiołu APP służy do ciągłego poboru próbek popiołu z przepływających spalin. Różnica ciśnień pomiędzy ciśnieniem w kanale spalin, a ciśnieniem atmosferycznym powoduje ciągłe zasysanie spalin do próbnika. Zassany ze spalinami popiół zostaje odseparowany w cyklonie i opada do butelki znajdującej się pod cyklonem. Spaliny są zawracane do kanału spalin. Możliwość regulacji różnicy ciśnień na wlocie i wylocie z cyklonu poprzez zmianę położenia dyszy strumienicy, pozwala dobrać wymagany czas poboru próbki popiołu. Automatyczny próbnik popiołu APP służy do ciągłego poboru próbek popiołu z przepływających spalin. Różnica ciśnień pomiędzy ciśnieniem w kanale spalin, a ciśnieniem atmosferycznym powoduje ciągłe zasysanie spalin do próbnika. Zassany ze spalinami popiół zostaje odseparowany w cyklonie i opada do butelki znajdującej się pod cyklonem. Spaliny są zawracane do kanału spalin. Możliwość regulacji różnicy ciśnień na wlocie i wylocie z cyklonu poprzez zmianę położenia dyszy strumienicy, pozwala dobrać wymagany czas poboru próbki popiołu.
 • Pyłomierz tryboelektryczny PM103
  Pyłomierz tryboelektryczny mierzy natężenie prądu elektrycznego powstającego w wyniku efektu tryboelektrycznego, który polega na wytwarzaniu ładunków elektrycznych podczas zderzania się lub pocierania o siebie ciał stałych. W strumieniu przepływającego pyłu umieszcza się sondę, w której generowany jest ładunek elektryczny. Natężenie prądu płynącego z sondy do uziemionego wejścia przetwornika pomiarowego jest zależne od stężenia pyłu. Pyłomierz jest przyrządem wielozakresowym umożliwiającym pomiar emisji pyłu już od 0,1 mg/m3. Przesyłanie danych do systemu rejestrującego odbywa się w postaci analogowej w pętli 4-20 mA. W przypadku współpracy pyłomierza z monitorem zapylenia PM 200 produkcji ZAP "KWANT" komunikacja odbywa się poprzez interfejs szeregowy RS485, co umożliwia m.in. automatyczną zmianę zakresów.
 • Monitor emisji pyłu PM200
  Monitor emisji pyłu PM 200 pełni funkcje centrali mikroprocesorowego systemu do ciągłego zdalnego pomiaru emisji pyłu. Może on obsługiwać od 1 do 4 pyłomierzy tryboelektrycznych produkcji ZAP KWANT dołączanych poprzez interfejs szeregowy RS485. Wyniki pomiarów we wszystkich kanałach są wyświetlane w postaci graficznej lub tekstowej na dużym czytelnym wyświetlaczu LCD oraz zapamiętywane na dysku SSD. W trybie wyświetlania graficznego widoczne są wartości ostatnich 240 pomiarów. Bieżący poziom emisji może być odczytywany zdalnie poprzez wyjścia analogowe w pętli prądowej 4-20 mA. Każdy kanał pomiarowy posiada dwa wyjścia analogowe, które umożliwią monitorowanie stężenia pyłu w dwóch różnych zakresach wskazań. Rozwiązanie to zapewnia poprawną rejestrację poziomu zapylenia zarówno podczas normalnej pracy jak i w stanach awaryjnych, gdy poziom zapylenia jest znacznie wyższy.
 • Monitor pracy filtra tkaninowego PM 300
  Monitor PM 300 wraz z pyłomierzem tryboelektrycznym PM 103 tworzy system mikroprocesorowy, który zdalnie kontroluje emisję pyłu oraz wykrywa już we wczesnej fazie uszkodzenia w układzie filtrów tkaninowych. Praca monitora jest synchronizowana z działaniem układu do okresowego oczyszczania worków sprężonym powietrzem. System rejestruje w sposób ciągły emisję pyłu, a poprzez analizę tej emisji podczas oczyszczania worków wykrywa sekcję, w której nastąpiło uszkodzenie worka. Monitor PM300 ujawnia także niesprawność systemu do czyszczenia worków. Wyniki pomiarów są wyświetlane w postaci graficznej lub tekstowej na dużym czytelnym wyświetlaczu LCD oraz zapamiętywane są na dysku SSD.
 • Oczyszczanie powierzchni przy pomocy fal akustycznych PYŁOFON
  PYŁOFON® jest urządzeniem stosowanym wszędzie tam, gdzie osadzające się cząstki pyłu pogarszają prace oraz zmniejszają sprawność urządzeń energetycznych, a w szczególności do oczyszczania podczas eksploatacji kotłów powierzchni: przegrzewaczy pary, podgrzewaczy wody, podgrzewaczy powietrza, komór konwekcyjnych, reaktorów w instalacjach odsiarczania spalin. Fale akustyczne o niskiej częstotliwości dobrze penetrują przestrzenie o skomplikowanych kształtach, docierają do odległych powierzchni i są słabo tłumione na drodze propagacji. Dotychczasowa praktyka wykazała, że fala akustyczną można usunąć z powierzchni zarówno osady sypkie jak i spieczone.